Polityka Prywatności


§1 Postanowienie ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu, znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.ps-fs.pl

§2 Pojęcia

 • Pojęcie użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa, bądź w niniejszym paragrafie:
 • Administrator Danych/Administrator Danych Osobowych - Fundacja Pogoni Szczecin Football Schools z siedzibą w Szczecinie (ul. M. Karłowicza nr 28, Szczecin, kod 71-101);
 • Dane Osobowe - dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/678, tj. informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowanej osoby fizycznej (tj. osoby, której dane dotyczą);
 • Fundacja - oznacza Fundację Pogoni Szczecin Football Schools z siedzibą w Szczecinie, ul. M. Karłowicza nr 28, Szczecin, kod 71-101 Szczecin, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635338, NIP: 8522623454, REGON: 365306650;
 • Konto - konto Opiekuna w Serwisie;
 • Opiekun - rodzic lub przedstawiciel ustawowy lub inna osoba upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Podopiecznego;
 • Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 • Podopieczny - małoletni w wieku do 18 lat, którego Opiekun wyraża wolę udziału podopiecznego w treningu piłkarskim;
 • Polityka prywatności oraz plików cookies - niniejszy dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w Serwisie oraz zasady korzystania z plików cookies;
 • Przetwarzanie danych osobowych - wszelkie operacje lub zestawy operacji wykonywanych na Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Rozporządzenie 2016/679 lub RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym https://www.ps-fs.pl;
 • Użytkownik - osoba fizyczna dokonująca z Fundacją czynności prawnie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zapisania Podopiecznego na trening piłkarski w Fundacji.

§3 Przetwarzanie danych

Fundacja przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie wsobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/96/WE (dalej “Rozporządzenie”), z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422).

§4 Informacje o zakresie przetwarzanych danych osobowych


Opiekun, który chce zapisać Podopiecznego na trening piłkarski organizowany przez Fundację musi założyć Konto w Serwisie poprzez podanie następujących danych: 

1. Dane osobowe Podopiecznego:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • data urodzenia;
 • nazwa szkoły lub przedszkola;
 • numer PESEL;

2. Dane osobowe Opiekuna:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • numer PESEL;
 • numer telefonu komórkowego;
 • adres e-mail.

3.  Opiekun, który chce zapisać Podopiecznego na trening piłkarski organizowany przez Fundację może wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystywanie wizerunku podopiecznego w zakresie promocji Fundacji oraz jej Fundatorów i sponsorów.

4. Po przyjęciu Podopiecznego do Akademii Fundacja może zbierać i przetwarzać dane medyczne Podopiecznego w postaci danych o wadze, wzroście, ew. schorzeniach a także dane medycznego będące wynikiem badań przesiewowych z zakresu narządów ruchu;

5.  Podanie danych osobowych wskazanych w § 4 ust. 1 Polityki prywatności oraz plików cookies jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Fundację.

§ 5 Oświadczenie administratora danych

1. Fundacja oświadcza, że jest Administratorem Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia 2016/679, w zw. z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1219).

2. Fundacja działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia 2016/679 może powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom.

§ 6 Zgoda handlowa i telekomunikacyjna 

1. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdym czasie zgody, udzielonej zgodnie z wymogami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.), na podany przez Opiekuna, adres e- mail lub numer telefonu mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w ramach działań podejmowanych przez Fundację w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w szczególności telefon, komputer).

§ 7 Mechanizm cookies 

1. Serwis stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. 
Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych: 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl 
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

3. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Aplikacji. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

4. W reklamach zamieszczanych na stronie Aplikacji mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

5. Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Aplikacji.

§ 8 Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników i ich Podopiecznych przez Fundację. 

1. Informacja o administratorze danych osobowych
Administratorem Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia 2016/679, jest Fundacja Pogoni Szczecin Football Schools z siedzibą w Szczecinie (ul. M. Karłowicza nr 28, Szczecin, kod 71-101.

2. Dane kontaktowe 
Z Administratorem Danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@ps-fs. lub telefonicznie pod numerem: 48607709299. Z Administratorem Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych jakie przysługują użytkownikom.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Dane osobowe Użytkowników i ich Podopiecznych będą przetwarzane przez Fundację w następujących celach głównych:

 • weryfikacji tożsamości Użytkownika;
 • rozpatrywania deklaracji w sprawie przyjęcia Podopiecznego na treningi organizowane przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679;
 • zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Podopiecznych (badania przesiewowe narządów ruchu, waga, wzrost itp.)
 • świadczenia usług marketingu (tj. przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679.
  Dane osobowe Użytkowników i ich Podopiecznych mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością Fundacji i cele poboczne będą powiązane z celami głównymi) w następujących celach pobocznych:
  • archiwizowanie danych;
  • prowadzenie audytów wewnętrznych w Fundacji;
  • prowadzenie badań statystycznych lub badań historycznych, lub naukowych;
  • doradztwa biznesowego, ekonomicznego lub prawnego, które jest świadczone jest na rzecz Fundacji.

4. Kategorie przetwarzanych danych: 
Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników i ich Podopiecznych w zakresie:

 • danych identyfikujących osobę, w tym: numeru PESEL, Imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości (seria i nr dowodu);
 • dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;
 • wizerunek Podopiecznego.
 • Wagi, wzrostu, wyników badań przesiewowych, zaświadczeń o ew. schorzeniach

5. Źródło pochodzenia danych: 
Dane osobowe Użytkowników i ich Podopiecznych zbieramy wyłącznie od osób, których dane dotyczą tj.

 • od osób składających deklarację uczestnictwa Podopiecznego w treningu piłkarskim organizowanym przez Fundację;
 • Od Opiekunów w zakresie stanu zdrowia;
 • Od podmiotów wykonujących badania przesiewowe Podopiecznych;
 • od osób wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w treści zgód.

6. Okres, przez który dane będą przetwarzane: 
Dane osobowe Użytkowników i ich Podopiecznych będą przetwarzane przez Fundację:

 • dla celów realizacji umowy świadczenia usług organizacji treningu piłkarskiego – przez okres trwania umowy;
 • Dla celów ustalenia stanu zdrowia - przez okres trwania umowy;
 • dla celów marketingowych – do czasu określonego w zgodzie, najpóźniej do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;
 • dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Fundację – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń tj. przez okres 2 lat od wymagalności roszczenia;
 • do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
 • do celów archiwalnych - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny liczony jest od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
 • do celów podatkowych – przez okres 5 lat od zebrania danych.

7. Odbiorcy danych

 • Dane osobowe Użytkowników i ich Podopiecznych mogą być przekazywane przez Fundację innym podmiotom w celach marketingowych takim jak agencje marketingowe, agencje eventowe, na podstawie wyrażonej zgody.
 • Dane osobowe Użytkowników i ich Podopiecznych mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Fundacji, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Fundacją i wyłącznie zgodnie z poleceniem Fundacji.
 • Dane osobowe Użytkowników i ich Podopiecznych mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającymi dane w imieniu Fundacji, takim jak zewnętrzne biura podatkowe i księgowe.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą 
Użytkownikowi przysługuję prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika i jego Podopiecznego oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).

 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika i jego Podopiecznego.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników i ich Podopiecznych jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkowników i ich Podopiecznych są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
 • Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Fundacja stosuje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków zmierzających do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych, które przetwarza.

2. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.

3. W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z Fundacją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@ps-fs.pl lub telefonicznie pod numer: 48 607 709 299.

4. Polityka prywatności oraz plików cookies w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności oraz plików cookies, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Fundacja powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.