RAZEM JESTEŚMY DRUŻYNĄ

#REGULAMIN

TRENINGU PIŁKARSKIEGO - ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Na potrzeby Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
  1. Usługodawca/Organizator – Fundacja POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS;
  2. Podopieczny – małoletni w wieku do 18 lat, którego przedstawiciel ustawowy/opiekun wyraża wolę udziału podopiecznego w treningu;
  3. Opiekun – rodzic, przedstawiciel ustawowy lub inna osoba upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Podopiecznego;
  4. Abonament/czesne – opłata za usługę w okresie rozliczeniowym;
  5. Strony – Fundacja POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS, Podopieczny, Opiekun;
  6. Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy,
  7. Umowa – deklaracja członkowska.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji treningu piłkarskiego przez Fundację POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS, warunki uczestnictwa w treningu Podopiecznych oraz obowiązki Stron.
 3. Podstawą świadczenia usług pomiędzy Stronami stanowi przyjęta przez Fundację POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS Deklaracja złożona przez Opiekuna Podopiecznego. W przypadku odmowy przyjęcia Deklaracji POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS stosowną informację przekaże Opiekunowi bezzwłocznie.
 4. Fundacja POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS prowadzi treningi piłkarskie dla dzieci w wieku do 18-ego roku życia.
 5. Fundacja POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS może także organizować treningi przy współpracy osób trzecich, na co Opiekun wyraża zgodę.
 6. POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS zobowiązuje się do organizacji treningów z określoną w Deklaracji Uczestnictwa częstotliwością dochowując przy tym należytej staranności.
 7. Fundacja POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS zapewnia w własnym zakresie organizację treningów.
 8. Wysokość oraz termin zapłaty wynagrodzenia Fundacji POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS ustalone zostają w Deklaracji Uczestnictwa.
 9. Wypadek losowy i siła wyższa w tym również warunki pogodowe mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym Opiekun zostanie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora telefonicznie i/lub drogą mailową oraz poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do terminu rezerwowego w celu odrobienia odwołanych zajęć.
 11. Opiekun ma prawo do zmiany grupy Podopiecznego po uzgodnieniu z Fundacją POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS w przypadku technicznych możliwości zmiany grupy oraz pod warunkiem, że zmiana ta nie wpłynie negatywnie na koszt organizacji zajęć lub prawidłowe przeprowadzenie treningu.
 12. Istnieje możliwość wystawienia faktury za zajęcia, oraz obozy po wcześniejszej informacji na adres mail:                       biuro@ps-fs.pl(informację należy zgłosić przed dokonaniem przelewu i następnie dokonać płatności wpisując w tytule przelewu nr faktury. UWAGA: NIE WYSTAWIAMY FV NA INNE DANE NIŻ OSOBA WPISANA W DEKLARACJI LUB DOKONUJĄCA ZAKUPU).
 13. Opiekun może zrezygnować z udziału Podopiecznego w zajęciach w każdym czasie. Rezygnacja z udziału musi zostać złożona na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail). Rezygnacja prowadzi do natychmiastowego rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy Opiekun ponosi koszty organizacji treningu do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.
 14. Utworzenie grupy treningowej nastąpi w przypadku zgłoszenia się minimum 13 uczestników w danej lokalizacji.
 15. Fundacja POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnego powodu.
 16. Pomimo rozwiązania umowy w mocy pozostają następujące postanowienia umowy – § 6 deklaracji członkowskiej.
 17. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, postanowień Umowy, oraz innych oświadczeń złożonych przez Strony.
 18. Opiekun może zawiesić uczestnictwo Podopiecznego w zajęciach na jeden miesiąc w ciągu roku kalendarzowego. Zawieszenie musi być złożone na piśmie lub drogą elektroniczną(e-mail) w miesiącu poprzedzającym nieobecność  (np. nieobecność w lipcu zgłaszać należy do końca czerwca). Zawieszenie obowiązuje na cały miesiąc kalendarzowy.
   
 19.  W przypadku choroby dziecka należy listownie lub drogą elektroniczną (e-mail) przesłać zaświadczenie lekarskie. Dokument musi jasno określać od kiedy do kiedy dziecko jest zwolnione z zajęć. Zaświadczenie takie należy dostarczyć najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostało wystawione. Obniżenie płatności skutkuje zawsze w przyszłym miesiącu rozliczeniowym.

#DOŁĄCZ DO DRUŻYNY

RAZEM JESTEŚMY DRUŻYNĄ

POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS

\\