Formularz zgłoszeniowy

Uzupełnij dane osobowe dziecka

Dane osobowe rodzica/opiekuna

§1

  1. Opiekun potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, który stanowi integralną część Formularza zgłoszeniowego, akceptując go bez zastrzeżeń.

§2

  1. Opiekun oświadcza, iż Podopieczny został poddany stosownym badaniom oraz, że stan zdrowia Podopiecznego jest dobry i umożliwia mu udział w treningach, a nadto oświadcza, iż nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne bądź innej natury do udziału Podopiecznego w treningach piłki nożnej.
  2. Wszelkie negatywne konsekwencji związane z podaniem nieprawdziwych danych, o których mowa w ust. 1 powyżej obciążają w całości Opiekuna.

§3

  1. Opiekun wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych opiekuna oraz danych osobowych dziecka. Wypełnionych w formularzu, przez Fundację Pogoń Szczeci Football Schools zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926).

§4

  1. Opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku podopiecznego w zakresie promocji Fundacji POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS oraz jej Fundatorów i sponsorów.

§5

  1. Wraz ze złożeniem Formularza Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych o nowych ofertach zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 3 lipca 2002 r.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią i składam deklarację online

Dołącz do drużyny PSFS

#Dołącz do drużyny

Razem jesteśmy drużyną

Pogoń Szczecin Football Schools